Všeobecné obchodní podmínky

ZCOM.cz s.r.o., Velké Svatoňovice 63, 391 43 Velké Svatoňovice, IČ: 28094433

(verze 5.0 10.10.2023)

I. Předmět úpravy

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztahy společnosti ZCOM.cz s.r.o., IČ:_28094433, Velké Svatoňovice 63, 542 35 (dále jen „poskytovatel“) a jejich klientů (dále jen „klient“) pro poskytování telekomunikačních, hostingových a souvisejících IT služeb.
 2. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi poskytovatelem a klientem (dále jen „smluvní strany“).

II. Základní povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit služby dle požadavků klienta v souladu se specifikací služeb dle smlouvy.
 2. Klient se zavazuje, že za poskytnuté služby poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu
 3. Klient se zavazuje že poskytne poskytovateli potřebnou součinnost nezbytnou k zajištění spolehlivého běhu služeb a řešení nečekaných provozních stavů.
 4. Poskytovatel se zavazuje monitorovat stav funkčnosti sjednaných služeb a v případě selhání některé z nich zajistit její bezodkladné zprovoznění v souladu se smluveným SLA limitem
 5. Poskytovatel se zavazuje realizovat požadavky klienta v souladu se smluvenými SLA limity.
 6. Poskytovatel se zavazuje v případě ukončení smlouvy po uhrazení veškerých dlužných pohledávek klientem poskytnout potřebnou součinnost pro bezproblémový převod dat k jinému poskytovateli.
 7. Poskytovatel a klient se zavazují v případě že dojde ke změně jejich identifikačních údajů a to zejména jména, právní formy, adresy sídla, fakturačních údajů či kontaktních emailů a telefonů tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit druhé straně.

III. Obecná pravidla poskytování a využívání služeb

 1. Poskytovatel i klient se zavazují že pokud objeví ve svých systémech bezpečnostní slabinu či získají omylem, selháním systému či jakkoliv jinak přístupová práva k některému systému či části systému druhé strany, ke kterému jim přístupová práva nenáleží, zdrží se jakéhokoliv zneužití objevených bezpečnostních slabin či získaných přístupů a neprodleně předají informace o bezpečnostním problému či získaných právech druhé smluvní straně.
 2. Poskytovatel se zavazuje při provozu služeb plánovat a provádět běžnou údržbu systémů a služeb tak, aby vzhledem k technickým a organizačním možnostem co nejméně zasahovala do funkčnosti poskytovaných služeb.
 3. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služeb zejména z důvodu nutné údržby systémů. Takovéto plánované odstávky jsou realizovány výhradně v nočních hodinách především v čase mezi 1 a 4 hodinou ranní a rozvrženy tak, aby s ohledem na technické a organizační možnosti co nejméně narušovaly provoz poskytovaných služeb. Pokud je plánovaná doba přerušení služby delší než 30 minut, musí být taková odstávka předem oznámena v dostatečném předstihu.
 4. Poskytovatel je oprávněn v případě neočekávaných událostí (kupříkladu napadení služeb, útoků či selhání technologií) přerušit provoz služeb zejména z důvodu nezbytných oprav pro funkčnost služeb kritických částí infrastruktury, za účelem odvrácení hrozícího nebezpečí či vážnějšího výpadku služeb nebo odvrácení vyšší škody. O těchto nouzových odstávkách služeb je klient vždy informován. Pokud to organizační důvody umožní je informován s co největším možným předstihem.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služby v případě zásahu vyšší moci nebo v případě poruchy na zařízeních třetích stran (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), kterému nemohl při vynaložení odpovídajícího úsilí a nákladů vzhledem k provozované službě zabránit, avšak pouze pokud přerušení nebylo způsobeno nedbalostí či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele.
 6. Klient se zavazuje, že nebude provádět žádné zásahy do konfigurace služeb, které by ohrozily jejich provoz. V případě výpadku služeb způsobeným úpravou konfigurace nebo zásahem do aplikací klientem nenese poskytovatel za tento výpadek odpovědnost a případné náklady spojené s opětovným uvedením služeb do funkčního stavu nese klient.
 7. Klient se zavazuje, že nebude provádět bez vědomí poskytovatele žádné útoky či zátěžové testy vedené na infrastrukturu poskytovatele, které by byly cíleny na, či mohly ohrozit, služby jiných klientů poskytovatele či služby využívané více klienty.
 8. Klient se zavazuje, že nebude využívat služby poskytovatele k přenosům informací a činnostem, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
 9. Klient není oprávněn využívat služeb poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (spam), využíval služby způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím jiné služby nebo provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl narušit jejich práva.
 10. Klient je povinen v rámci využívání služeb přijmout adekvátní technická či organizační opatření, aby bylo činnostem dle Čl. III, odst. 8 a odst. 9 v rozumně očekávatelné míře bráněno. Za taková opatření se považuje především adekvátní zabezpečení aplikací klienta přístupovými údaji, použití šifrovaných protokolů, identifikace uživatelů využívající aplikace klienta apod.
 11. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb, poruší-li klient ustanovení článku III, odst.8. nebo odst. 9. a nezdrží-li se závadné činnosti ani po obdržení písemné, telefonické či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu. V případě přerušení poskytování služeb z důvodu porušení článku III, odst. 8. nebo 9., těchto smluvních podmínek není přerušením poskytování služby dotčena povinnost klienta uhradit za službu sjednanou cenu a na takové přerušení se nevztahují sankce za nedodržení SLA.
 12. Poskytovatel je oprávněn v případě opakovaného porušování ustanovení článku III, odst. 8 či odst. 9 těchto podmínek s okamžitou platností vypovědět s klientem uzavřenou smlouvu.
 13. Poskytovatel zodpovídá pouze za prokazatelně svým zaviněním způsobené a prokázané škody, a to maximálně do výše pěti běžných měsíčních plateb dle smlouvy a to i v případě jednoznačně prokázané vyšší škody.
 14. Dojde-li k výpadku poskytované služby přesahujícím svoji dobou sjednané SLA limity, snižuje se měsíční cena za konkrétní službu na 50% sjednané měsíční ceny. Není-li služba zprovozněna ani za dvojnásobek doby odpovídající sjednanému SLA, snižuje se měsíční cena za službu na 0,- Kč.
 15. Dojde-li při poskytování služeb k nedodržení SLA limitů zaviněním klienta (nemožnost přístupu do prostor, nedodržení provozních podmínek, neposkytnutí potřebné součinnosti při úpravách systémů, nedodání nezbytných podkladů,….) prodlužují se smluvené SLA limity o dobu, po kterou nesoučinnost klienta bránila řešení nastalé situace či realizaci požadavku.
 16. Dojde-li k výpadku služeb vinou selhání zařízení klienta, prodlužují se smluvené SLA limity o dobu nefunkčnosti zařízení klienta.

IV. Pravidla poskytování služeb správy serverů

 1. Tento oddíl upravuje podmínky specifické pro službu správy serverů a infrastruktury
 2. Poskytovatel se zavazuje zajistit mechanismus každodenního zálohování dat a tyto zálohy uchovávat minimálně po dobu sjednanou dle smlouvy nedohodly-li se smluvní strany jinak.
 3. Poskytovatel se zavazuje provozovat na spravované infrastruktuře výhradně služby dle požadavků klienta.
 4. V případě umístění zařízení mimo prostory poskytovatele se klient zavazuje umožnit poskytovateli přístup k zařízení v rozsahu nutném ke spolehlivému zajištění sjednané služby a k dodržení sjednaných SLA limitů. Při pobytu v prostorech klienta poskytovatel odpovídá za případné škody které způsobí klientovi na jeho zařízeních či zařízeních jiných dodavatelů klienta.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a bezpečnost systémů klienta, pokud jsou na výslovné přání klienta provozovány na již nepodporovaných typech či verzích operačních systémů, nebo je k jejich provozu třeba již nepodporovaný software nebo je již nepodporovaný software jejich součástí. Za nepodporovaný software se považuje i jakýkoliv software bez bezpečnostních aktualizací či starší verze podporovaného software u kterého si klient nepřál jeho aktualizaci.

V. Pravidla poskytování dedikovaných služeb

 1. Tento oddíl upravuje podmínky specifické pro poskytování dedikovaných služeb, tj. služeb pronájmu vyhrazené části infrastruktury poskytovatele.
 2. Poskytovatel se zavazuje umožnit klientovi přístup k pronajaté části infrastruktury prostředky vzdáleného přístupu a v případech pronájmu celých fyzických zařízení i fyzický přístup k zařízení.
 1. Klient se zavazuje, že při přítomnosti v prostorech poskytovatele bude manipulovat výhradně se zařízeními přímo pronajatými v rámci dedikované služby a nebude provádět žádné zásahy do jakýchkoliv jiných instalací a zařízení. V případě jakékoliv neoprávněné manipulace se zařízením poskytovatele odpovídá klient plně za jakoukoliv případně způsobenou škodu a to jak škodu způsobenou poskytovateli, tak případné škody způsobené jiným klientům poskytovatele. Případné náklady spojené s odstraněním způsobených škod jdou taktéž k tíži klienta.
 2. V případě umístění pronajatého zařízení mimo prostory poskytovatele se klient zavazuje provozovat pronajaté zařízení výhradně v souladu s jeho provozním manuálem a za dodržení všech technických požadavků pro provoz zařízení. Klient se taktéž zavazuje umožnit poskytovateli bezproblémový fyzický přístup k zařízení za účelem pravidelné údržby, kontroly stavu zařízení a jeho provozních podmínek.
 3. Poskytovatel odpovídá za případné škody vzniklé na zařízeních klienta a zařízení jiných dodavatelů klienta, které způsobí při pobytu v prostorech klienta.

VI. Pravidla poskytování housingových služeb

 1. Tento oddíl upravuje podmínky specifické pro poskytování služeb housingu, tj. umístění zařízení klienta v prostorech poskytovatele a zajištění provozních podmínek, napájení a konektivity.
 2. Poskytovatel se zavazuje umožnit klientovi fyzický přístup k jeho zařízení. Poskytovatel se zavazuje provozovat zařízení v souladu s jeho provozním manuálem a za dodržení všech technických požadavků pro provoz zařízení.
 3. Klient se zavazuje umisťovat do prostor poskytovatele pouze schválená zařízení splňující příslušné technické normy pro provoz v České Republice, jenž jsou kompatibilní s infrastrukturou poskytovatele. Poskytovatel má právo odebrat ze svých technologických prostor, či odpojit od infrastruktury jakékoliv zařízení, jenž by narušovalo chod infrastruktury poskytovatele. Klient odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli nebo jeho jiným klientům v důsledku umístění neschváleného zařízení.
 4. Klient se zavazuje, že při přítomnosti v prostorech poskytovatele bude manipulovat výhradně se svými zařízeními a nebude provádět žádné zásahy do jakýchkoliv jiných instalací a zařízení poskytovatele nebo jeho jiných klientů. V případě jakékoliv neoprávněné manipulace se zařízením poskytovatele či jiných klientů odpovídá klient plně za jakoukoliv případně způsobenou škodu a to jak škodu způsobenou poskytovateli, tak případné škody způsobené jiným klientům poskytovatele. Případné náklady spojené s odstraněním způsobených škod jdou taktéž k tíži klienta.

VII. Cena za poskytování služeb a platební podmínky

 1. Měsíční cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve smlouvě. Tato cena zahrnuje služby specifikované smlouvou.
 2. Klient uhradí cenu na základě daňového dokladu – faktury, vystavené poskytovatelem. Vystavené doklady zasílá poskytovatel na kontaktní či fakturační emailovou adresu klienta. Splatnost faktur je sjednána na 14 dní od data vystavení faktury. Klient se zavazuje provést platby nejpozději k datu splatnosti faktury.
 3. Pro případ prodlení klienta s úhradou faktur je klient povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu plátce ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající výši pohledávky předána poskytovateli v případě plnění v hotovosti.
 4. V případě že klient je s platbou faktury i přes již elektronicky zaslané upomínky v prodlení déle než 10 dnů po datu její splatnosti je poskytovatel oprávněn účtovat poplatek 500,- Kč + DPH za každou telefonickou či písemnou výzvu k úhradě neuhrazených závazků klienta. Poskytovatel může tento poplatek účtovat maximálně jednou za 7 dnů i v případě, že by výzev k úhradě dlužné částky během té doby zaslal více.
 5. V případě prodlení s platbou faktury, nebo její části déle než 14 dní je poskytovatel oprávněn po předchozím telefonickém čí písemném upozornění klienta zcela či z části přerušit či omezit poskytování služeb. Povinnost klienta uhradit faktury dle smlouvy však trvá i nadále. Po dobu přerušení dodávky služeb z důvodu neuhrazených faktur nezaniká povinnost klienta platit sjednanou cenu dle smlouvy. Za opětovné obnovení služeb po jejich přerušení je poskytovatel oprávněn účtovat poplatek 1000,- Kč + DPH.
 6. V případě že dojde k prokazatelnému navýšení cen vstupů, může poskytovatel úměrně navýšit pravidelnou měsíční cenu za poskytované služby dle čl. VII. O každé takové změně musí být klient písemně či jiným prokazatelným způsobem informován minimálně 60 dnů přede dnem účinnosti. Klient je v takovém případě oprávněn smlouvu vypovědět ke dni účinnosti změny ceny. Výpověď je třeba písemně či jiným prokazatelným způsobem zaslat poskytovateli nejpozději do data změny ceny. Po datu změny ceny je považována nová cena za závaznou a nahrazuje cenu sjednanou touto smlouvou.
 7. Poskytovatel je oprávněn, pokud není výslovně sjednáno jinak, z důvodu inflace každoročně navýšit cenu služeb poskytovaných dle smlouvy. Navýšení cen služeb je poskytovatel oprávněn provést na podkladě a maximálně ve výši míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné Českým statistickým úřadem. O takovém zvýšení musí být klient písemně či jiným prokazatelným způsobem informován minimálně 30 dnů přede dnem účinnosti. Cena navýšená o inflaci se vždy stává základem pro zohlednění inflace zveřejněné v následujících letech. Úpravu cen dle tohoto odstavce je možné poprvé aplikovat nejdříve po 12 měsících trvání smlouvy.
 8. Ceny služeb nad rámec smlouvy jsou určeny dohodou smluvních stran a před jakýmkoliv plněním nad rámec smlouvy musí být klient na jeho cenu předem upozorněn a musí před započetím prací s cenou souhlasit.

VIII. Ochrana a důvěrnost informací

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání smlouvy včetně informací, jenž vyplynou z jejího plnění, zejména informace týkající se provozu a organizace jejich systémů považují za důvěrné. Taktéž vlastní smlouva je považována za důvěrnou. Za důvěrná jsou považována i všechna data na serverech včetně dat klienta, obslužných skriptů a programů vytvořených poskytovatelem.
 2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi či poskytovateli způsobit škodu. Toto ustanovení se nevztahuje na běžné obecné informace týkající se smluvního vztahu jako uvedení referencí či veřejné vyjádření míry spokojenosti se službami.
 3. Poskytovatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do obsahu dat vytvořených klientem či je předávat či jinak zpřístupňovat třetím stranám a nahlížet do elektronické pošty zákazníka vyjma případu, kdy je o takový zásah zákazníkem požádán.
 4. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy vyžádání těchto informací státními orgány k takovémuto kroku oprávněnými zákonem.

IX. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

 1. Poskytovatel i klient jsou si vědomi, že rozsah činností poskytovatele, které vykonává pro klienta nespočívá ve zpracování osobních údajů tak, jak jsou termíny „osobní údaj“ a „zpracování osobních údajů“ definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 2. Všechny osobní údaje, zejména kontaktní údaje osob klienta jsou poskytovatelem využívány výlučně v souladu a k účelům uvedeným v Čl. 6 Odst 1b, 1c a 1d GDPR.
 3. Poskytovatel nevykonává pro klienta žádné činnosti spojené se zpracováním osobních údajů, které by naplňovaly definici obsaženou v předpisech GDPR.
 4. Provozovatel není v žádném případě oprávněn ke zpracování jakýchkoliv osobních údajů, ke kterým by mohl mít přístup v rámci činností dle smlouvy.
 5. Na základě výše uvedených skutečností v tomto článku tak není předmětem této smlouvy ani definice jakýchkoliv parametrů osobních údajů – koho se údaje týkají, rozsah, účel a další skutečnosti uvedených v předpisech GDPR.
 6. Provozovatel se zavazuje oznámit klientovi bez zbytečného odkladu, každou skutečnost, která by podle jeho názoru mohla vést k porušení ochrany osobních údajů zpracovávaných klientem.
 7. Nastane-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu apod.) nutnost změny dohodnutých pravidel ochrany osobních údajů při plnění předmětu této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této smlouvy a uvést smlouvu do souladu s novou právní úpravou.
 8. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování plnění podle smlouvy v souladu s platnými právními normami, zejména GDPR (GDPR compliant), technologickými standardy a s odbornou péčí a jednat v souladu se zájmy klienta v oblasti ochrany osobních údajů.
 9. Činnosti poskytovatele dle smlouvy, které se týkají dat uložených na poskytnutých technologických prostředcích, které klient využívá na základě smlouvy, nespočívají v žádných úkonech, které by byly kvalifikovány jako zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů GDPR.
 10. Poskytovatel se zavazuje zejména zajistit přiměřené technické, personální a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klienta, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů ve vztahu k předpisům GDPR. Tato povinnost platí i po ukončení smlouvy.
 11. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že má zpracovaná, zdokumentovaná a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR, přičemž zajišťuje a kontroluje zejména, že:
  1. k datům klienta, která by mohla obsahovat osobní údaje mohou mít přistup pouze oprávněné a poučené osoby,
  2. zabraňuje neoprávněným osobám přistupovat k datům Zákazníka, které mohou obsahovat osobní údaje a k prostředkům pro jejich zpracování,
  3. zabraňuje neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosů, úpravě či vymazání záznamů dat Zákazníka, které mohou obsahovat osobní údaje,
  4. má provedena opatření, která umožní určit a ověřit, kdo k datům Zákazníka, které mohou obsahovat osobní údaje má přístup.
  5. Poskytovatel se zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. stanovením pracovních postupů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které mohou mít v rámci svých činností přístup k datům klienta, které mohou obsahovat osobní údaje, budou zachovávat mlčenlivost a důvěrnost o datech klienta a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pro poskytovatele.

X. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky verze 5.0 nahrazují předchozí obchodní podmínky společnosti ZCOM.cz s.r.o. verze 4.0 z 11.1.2013 a to s účinností od 10.10.2023
 2. Poskytovatel je oprávněn všeobecné obchodní podmínky aktualizovat. V takovém případě jsou všechna ustanovení předchozích obchodních podmínek zcela nahrazena ustanoveními nových obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek, jenž jsou ve smlouvě výslovně upraveny jiným způsobem zůstávají nadále v platnosti. Poskytovatel je povinen zveřejnit nové obchodní podmínky minimálně 60 dnů před datem jejich platnosti a zároveň o této skutečnosti informovat klienty (písemně či prostředky elektronické komunikace). V případě změny obchodních podmínek je klient oprávněn k datu účinnosti nových obchodních podmínek smlouvu vypovědět, o této skutečnosti musí poskytovatele informovat prokazatelným způsobem minimálně 30 dnů před datem účinnosti nových podmínek.
 3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou minimálně však na dobu 3 měsíců. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
 5. Každá ze smluvních stran je rovněž oprávněna smlouvu vypovědět v případě porušování smluvních povinnosti druhou smluvní stranou, pokud takové porušení povinností nebude odstraněno ani přes písemnou výzvu dotčené strany v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě. V těchto případech je možné smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dnů. Výpověď je třeba doručit písemně druhé straně.
 6. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě dodatků prokazatelně schválenými oběma smluvními stranami.
 7. Za písemné sdělení či platnou písemnou úpravu smlouvy se považuje i emailová komunikace na oficiální či běžně používané kontakty smluvních stran, pokud byla druhou stranou potvrzena.
 8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
 9. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
 10. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a v této smlouvě nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákonů České Republiky, zejména zákonem 89/2013 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že lze k obchodním zvyklostem nevyjádřeným výslovně v obchodních podmínkách či smlouvě přihlédnout pouze tehdy, nestanoví-li NOZ nebo jiný právní přepis byť i dispozitivně jinak. V rámci vztahu založeného touto smlouvou tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona nemajícími donucující účinky ve smyslu §558 odst.2 NOZ. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení §1752 odst. 2 NOZ , § 1799 a § 1800 NOZ se na smluvní vztahy založené dle těchto podmínek nepoužijí.
 11. Při rozporu některých ustanovení všeobecných obchodních podmínek a smlouvy platí přednostně ustanovení uvedené ve smlouvě.

V Praze dne: 1.8.2023

_________________________________

Zbyněk Čech
ZCOM.cz s.r.o.
Jednatel společnosti